Wilde Lions mane extract 30ml

€ 29,95

🇺🇸English below

• Gewicht: 110 gram
• Inhoud: 30 ml

• Doelstellingen: Dit product is ontwikkeld om te ondersteunen bij verschillende aspecten van welzijn, waaronder breinfunctie, darmgezondheid, energie, focus en concentratie, versterking van het immuunsysteem, bevordering van een gezonde maag en spijsvertering, motivatie, ontstekingsremming en verbetering van de productiviteit.

Deze bescheiden paddenstoel is de ultieme booster voor je brein. De naam klinkt krachtig en de effecten zijn dat ook. Dit is een flesje vol cognitieve helderheid die je hersenen, de focus en slaap kan ondersteunen.*

Productinformatie
In Japan wordt Lion's Mane ook 'priester van de bergen' genoemd. Daar geloven ze dat de zwam een goddelijke wijsheid biedt. Dit Lion’s Mane extract helpt je om brainfog te verminderen en je mentale helderheid te verbeteren. Lion’s Mane is een nootropische of ‘slimme’ paddenstoel die je cognitieve functie, geheugen en focus op natuurlijke wijze versterkt door de groei van hersencellen te stimuleren en beschadigde zenuwen te herstellen. Het geheime ingrediënt zijn zogenaamde hericenonen, een stof die alleen in Lion’s Mane voorkomt. Lion’s Mane is ook een rijke bron van polysachariden, bèta-glucanen en erinacines die een sterke bescherming voor je spijsverterings bieden tegen vele kwalen.*

 

In microdosing land is het een geliefd supplement om te combineren met truffels of paddenstoelen volgens het Paul Stamets protocol. Het werkt dan als een super geleider en het helpt de psilocybine in hallucinogene paddenstoelen en truffels bij het onderhoud, de productie en reparatie van neuronen. Ook werkt het kalmerend voor je zenuwstelsel en helpt het bij depressie en angstklachten. *  Een vaak voorkomende intentie als mensen starten met microdosing.

Deze extracten worden door SHYFT in kleine batches ontwikkeld en geproduceerd. Ze bevatten uitsluitend wilde paddenstoelen die in het wild in de natuur worden geplukt. Paddenstoelen die in het wild groeien zijn zeer gehard en passen zich goed aan. Dit komt omdat ze enorme obstakels moesten overwinnen voordat ze volwassen worden; ze hebben extreme weersomstandigheden, virussen en bacteriën overleefd en zijn ontsnapt aan vernieling of gegeten worden door dieren. Dit resulteert in een optimaal ontwikkeld afweermechanisme. Daarom zijn wilde paddenstoelen bijna altijd krachtiger dan hun gekweekte tegenhangers. Voor alle extracten wordt een technologisch geavanceerde “viervoudige extractie” techniek gebruikt, wat betekent dat de vruchtlichamen aan verschillende extractiemethoden blootgesteld worden. Zo ontvang jij een zeer zuiver product van de hoogste kwaliteit. Omdat water andere stoffen extraheert dan alcohol, is gekozen voor een verhouding van 75:25 (water/alcohol) om ervoor te zorgen dat alle verschillende voedingsstoffen uit de vruchtlichamen gehaald worden. Het resultaat is een product volgepakt met fytonutriënten, zelfs krachtiger dan een poeder. De gebruikte paddenstoelen worden zorgvuldig geselecteerd en verkregen vanuit duurzame wildpluk.

 

Ingrediënten

23 gram wilde, 100% biologische, gedroogde Lion’s Mane (hericium erinaceus) met 30ml gedistilleerd water (755mg/ml) en alcohol (25%). Verkregen via een viervoudig extractieproces om een volledig natuurlijk en zuiver extract van de hoogste kwaliteit te bieden, met het volledige spectrum van fytonutriënten uit de paddenstoelen.

 

Voordelen Lion's Mane

  • beter geheugen en concentratie. Ook bij Alzheimer en dementie*
  • meer focus en mentale scherpte. Ook bij ADD en ADHD klachten*
  • vermindert angst en depressie*
  • verhoogt het immuunsysteem*
  • ondersteunt bij maag- en darmproblemen*

 

Gebruik

Plaats ½ pipet (10 druppels) onder je tong, twee- of driemaal per dag, om de ondersteunende voordelen te plukken. 30ml = 60 doses / 30 dagen.

Bewaren

Afgesloten, droog en op kamertemperatuur. Niet in de koelkast.

 

Praktische info

  • Het 30 ml pipetflesje bevat 100% natuurlijk paddenstoelenextract (hericium erinaceus), duurzaam verkregen uit wildpluk in Griekenland
  • Gedroogde in plaats van verse Lion's Mane vruchtlichamen waardoor er sprake is van een nog hogere concentratie werkzame stoffen
  • Extra krachtig door viervoudige extractie
  • Geschikt voor vegetariërs en veganisten.
  • Ontwikkeld door SHYFT. Deze tincturen worden in nauwe samenwerking met SHYFT met veel liefde en volgens de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen gemaakt. Er worden uitsluitend gedroogde en het liefst wilde soorten gebruikt, als enige in de markt wordt met 4 methodes geëxtraheerd en daarom geloven we dat wij het beste te bieden hebben op dit gebied. Wil je hier meer over weten?  Lees dan dit blog.

*Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de European Food Safety Administration (ESFA). Dit product is niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Raadpleeg voor gebruik je arts.

🇺🇸 English 

• Weight: 110 grams
• Volume: 30 ml
• Objectives: This product is designed to support various aspects of well-being, including brain function, gut health, energy, focus and concentration, strengthening the immune system, promoting a healthy stomach and digestion, motivation, inflammation reduction, and productivity improvement.
This humble mushroom is the ultimate booster for your brain. The name sounds powerful, and so are the effects. This is a bottle full of cognitive clarity that can support your brain, focus, and sleep.*
Product Information
In Japan, Lion’s Mane is also called the ‘priest of the mountains.’ They believe that the mushroom offers divine wisdom. This Lion’s Mane extract helps reduce brain fog and enhance mental clarity. Lion’s Mane is a nootropic or ‘smart’ mushroom that naturally enhances your cognitive function, memory, and focus by stimulating the growth of brain cells and repairing damaged nerves. The secret ingredient is called hericenones, a substance found only in Lion’s Mane. Lion’s Mane is also a rich source of polysaccharides, beta-glucans, and erinacines, which provide strong protection for your digestive system against various ailments.*
 
In the microdosing community, it is a beloved supplement to combine with truffles or mushrooms following the Paul Stamets protocol. It acts as a superconductor, helping with the maintenance, production, and repair of neurons in hallucinogenic mushrooms and truffles. It also has a calming effect on your nervous system and helps with depression and anxiety symptoms.*
These extracts are developed and produced by SHYFT in small batches. They contain only wild mushrooms that are foraged in nature. Mushrooms that grow in the wild are very resilient and adapt well. This is because they had to overcome significant obstacles before reaching maturity; they have survived extreme weather conditions, viruses, and bacteria, and have escaped destruction or consumption by animals. This results in an optimally developed defense mechanism. Therefore, wild mushrooms are almost always more potent than their cultivated counterparts. A technologically advanced “quadruple extraction” technique is used for all extracts, which means that the fruiting bodies are exposed to various extraction methods. This ensures that you receive a very pure product of the highest quality. Because water extracts different substances than alcohol, a ratio of 75:25 (water/alcohol) was chosen to ensure that all different nutrients are extracted from the fruiting bodies. The result is a product packed with phytonutrients, even more potent than a powder. The mushrooms used are carefully selected and obtained from sustainable foraging.
 
Ingredients
23 grams of wild, 100% organic, dried Lion’s Mane (hericium erinaceus) with 30 ml distilled water (755 mg/ml) and alcohol (25%). Obtained through a four-fold extraction process to provide a completely natural and pure extract of the highest quality, with the full spectrum of phytonutrients from the mushrooms.
 
Lion’s Mane Benefits
• Improved memory and concentration. Also for Alzheimer’s and dementia.*
• Increased focus and mental sharpness. Also for ADD and ADHD symptoms.*
• Reduces anxiety and depression.*
• Boosts the immune system.*
• Supports with stomach and digestive issues.*
 
Usage
Place ½ dropper (10 drops) under your tongue, two or three times a day, to reap the supportive benefits. 30 ml = 60 doses / 30 days.
Storage
Sealed, dry, and at room temperature. Do not refrigerate.
 
Practical Info
• The 30 ml dropper bottle contains 100% natural mushroom extract (hericium erinaceus), sustainably foraged in Greece.
• Dried instead of fresh Lion’s Mane fruiting bodies, resulting in an even higher concentration of active ingredients.
• Extra potent due to quadruple extraction.
• Suitable for vegetarians and vegans.
• Developed by SHYFT. These tinctures are made in close collaboration with SHYFT with a lot of love and according to the latest scientific developments. Only dried and preferably wild varieties are used, and it is extracted with four methods, making us believe we have the best to offer in this field. Want to know more about this? Read this blog.
*These statements have not been evaluated by the European Food Safety Administration (ESFA). This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Please consult your physician before use.